♗فاتح دلها♗

درون قلب من نام تو پیداست ; زبانت چون گلی خوش رنگ و زیباست ; مشو غمگین اگر از هم جداییم ;که بی مهری همیشه کار دنیاست

آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست